Over ons

Missie

Stichting Levensportret wil alle ongeneeslijk zieken in Nederland helpen bij het vinden van zingeving in de laatste levensfase en hun nabestaanden helpen bij de verliesverwerking.

Visie

Wij staan klaar voor alle ongeneeslijk zieken in Nederland en helpen hen met het vinden van rust en zingeving in de laatste levensfase door middel van het professioneel opnemen, arrangeren en beschikbaar maken voor nabestaanden van een Levensportret.

Het team

Brian de Hond Oprichter/Bestuurder

LinkedIn

De waarde die het levensportret dat mijn broer Marc naliet aan mijn neefje en nichtje had, deed mij realiseren dat iedereen in een soortgelijke situatie een levensportret verdiende. Vanuit die gedachte begon ik Stichting Komma en portretteerde ik in minder dan twee jaar tijd 250 ongeneeslijk zieke ouders. Meer en meer kwam bij mij echter het besef dat iedereen in de laatste levensfase het recht heeft zijn of haar levensverhaal en levenslessen over te dragen op de volgende generatie. Daarom kan ik niet wachten om met Stichting Levensportret dit voor iedereen in Nederland mogelijk te maken.

Liam Algrisi Oprichter/Hoofd audiovisueel

LinkedIn

Na mijn studie Audiovisueel, ben ik een aantal jaar werkzaam geweest als cameraman / editor. Hoewel het werk goed bij mij paste, merkte ik dat ik opzoek was naar meer voldoening en zingeving in mijn werk. In die hoedanigheid ben ik vanaf de oprichting van Stichting Komma betrokken geweest met het filmen en monteren van levensportretten van ongeneeslijk zieke ouders van minderjarige kinderen. Na meer dan 80 portretten te hebben vastgelegd, weet ik waar mijn passie ligt. Iets waardevols achterlaten voor als je er niet meer bent is al lastig genoeg, daarom neem ik graag de verantwoordelijkheid op mij iemands levensverhaal haarfijn vast te leggen en tot een eindproduct te monteren dat recht doet aan het levensverhaal van de geportretteerde.

Katherine Diaz Oprichter/Operationeel manager

LinkedIn

Mijn naam is Katherine. In het dagelijkse leven adviseur governance en toezichthouder in de publieke sector. Samen met mijn Shiba Inu woon ik in Amsterdam, de stad van mijn hart. Gedurende mijn vele reizen en werken met allerlei verschillende type mensen, is me duidelijk geworden dat we, ondanks onze verschillen, allemaal een ding gemeen hebben: in de basis willen we allemaal gezien en gehoord worden. We willen weten dat we er toe doen en dat we herinnerd zullen worden als we er niet meer zijn. Stichting Levensportret voorziet in die behoefte. Door het vastleggen van je eigen verhaal, laat je iets tastbaars achter voor nabestaanden. Een stukje geschiedenis dat je met ze wil delen. Iets wat ik graag had willen hebben van mijn eigen vader of grootouders. Daarom zet ik me er graag voor in dit mogelijk te maken voor anderen.

Thomas van der Burg Voorzitter

LinkedIn

Mijn naam is Thomas. In het dagelijks leven verpleegkundige en eigenaar van een re-integratiebedrijf in Eindhoven. Getrouwd met Petra en samen hebben we 4 kinderen. Ik heb in mijn leven veel te maken gehad met mensen voor wie het einde van hun leven in zicht is. Dat is een periode waarin alle materiële zaken in waarde afnemen en immateriële zaken meer en meer in waarde toenemen. Vaak heb ik gemerkt dat het vertellen van hun verhaal rust geeft en soms de angst om "vergeten" te worden wat kalmeert. Dat is voor mij een belangrijke drijfveer om me in te zetten voor Stichting Levensportret. Verhalen van mensen documenteren over in de vorm van een videoportret. Daarmee kan iemand iets waardevols achterlaten voor zijn of haar dierbaren

Eugenie Verhoef Secretaris

LinkedIn

Ik ben iemand die altijd in mijn werk bezig is geweest met, voor en rondom wat mensen beweegt en boeit. Met interesse en oog voor mensen en organisaties heb ik gewerkt als Human Resource Manager bij bedrijven als Getronics, Ikea, de Ster en Make-A-Wish. Dat deze laatste organisatie een Stichting was binnen de goede doelen branche gaf een extra dimensie aan mijn werk. De missie om wensen te vervullen voor kinderen met een levensbedreigende ziekte raakte mij enorm en maakte dat de stap later naar War Child en Stichting Komma als een logisch fase volgde. Daarnaast vervulde ik met mijn eigen bedrijfje Samen-Spraak inspiratievolle dagen voor groepen mensen op kleinere of grotere schaal. De optelsom van mijn werkervaring en wat ik belangrijk vind in het leven vind ik terug in het doel van Stichting Levensportret. Ik wil dan ook, samen met een mooie groep collega's, graag bijdragen aan het maken van mooie levensportretten van mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

Lodewijk Koeman Penningmeester

LinkedIn

Ik ben Lodewijk Koeman. Geboren en getogen in Amsterdam, woon ik daar samen met mijn vrouw en onze dochter. In het dagelijks leven werk ik in een sector waarin zingeving zeker niet de prioriteit heeft, de financiële sector. De fantastische missie en het bevlogen team van stichting Levensportret hebben de beslissing mij in te zetten voor deze stichting bijzonder makkelijk gemaakt.

Doelstelling

In de statuten van de stichting is de doelstelling als volgt opgenomen:

  1. De stichting stelt zich ten doel personen te ondersteunen in het delen van hun persoonlijke levensverhaal.
  2. De stichting tracht haar in lid 1 vermelde doel te realiseren door:
    1. Het vervaardigen van videoportretten van (ongeneeslijk) zieke personen en personen in hun laatste levensfase, waarin zijn hun persoonlijke verhaal delen.
    2. Het verrichten van alle werkzaamheden die met vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het (direct of indirect) bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling.li>
  3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst.

Beleid

Lees over ons beleid in het beleidsplan 2023-2026.

Jaarverslag

Bekijk hier het Jaarverslag 2023.
Bekijk hier het Standaardformulier ANBI 2023.

Raad van Toezicht

Thomas van der Burg - voorzitter
Eugenie Verhoef - secretaris
Lodewijk Koeman - penningmeester

Bestuur

Brian de Hond - voorzitter

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor de leden van de onafhankelijke Raad van Toezicht is in de statuten als volgt geregeld (Artikel 6, lid 10):

Leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten. De aan de leden van de raad van toezicht betaalde onkostenvergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Het beloningsbeleid van de leden van het bestuur zijn statutair als volgt geregeld (Artikel 10, lid 6):

Een bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door een bestuurder gemaakte onkosten en door hem verrichte werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is toegestaan. Dit laat onverlet dat een bestuurder met een dienstverband als werknemer kan worden bezoldigd aangezien de stichting een raad van toezicht heeft. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder geschiedt door de raad van toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de bestuurder met de stichting.

Bij het vaststellen van de bezoldiging van een bestuurder met een dienstverband wordt de daarvoor geldende wet- en regelgeving in acht genomen en wordt rekening gehouden met de normen over salariëring die door Goede Doelen Nederland zijn opgesteld. De beloning van het bestuur valt ruim onder de normen zoals vastgesteld in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Werknemers

Indien de stichting in de toekomst werknemers in dienst neemt, ontvangen zij een marktconform salaris, passend bij hun opleiding, functiezwaarte en ervaring. Dit alles met inachtneming van hetgeen passend is binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving en rekening houdend met de normen die op dit gebied door Goede Doelen Nederland zijn opgesteld.

Financiële verantwoording

Tweemaal per jaar stelt de penningmeester van Stichting Levensportret een tussenrapportage op (staat van baten en lasten). Deze rapportage wordt in de vergadering van de Raad van Toezicht besproken.